RISE

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Namen razpisa: Spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih in trajnostnih znakov ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti, ki jo je pridobil z znakom.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt ali gostinski obrat.

Upravičeni stroški: Upravičeni so naslednji stroški:

  • a) Stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
  • b) stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov,
  • c) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Vsi ostali stroški so neupravičeni.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni objekt ali gostinski obrat, v kolikor je pridobil zadevni znak, ali istega znaka za drugi nastanitveni objekt ali gostinski obrat. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva ista znaka za različne nastanitvene objekte ali gostinske obrate ali za dva različna znaka za isti objekt/obrat.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 150.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Roka za oddajo vlog sta: 5. maj 2021 in 8. september 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si s pripisom: JR okoljski/trajnostni znaki.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno na Uradnem listu RS, Št. 36, Datum: 12. 3. 2021, Stran: 559

VIR: SPIRIT Slovenija