RISE

Objavljena razpisa za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode ter vodovodne sisteme

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo dva javna razpisa za sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE), in za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev. Vrednost razpisov je 107,7 milijona evrov.

 

Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode

Predmet javnega razpisa Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 PE, so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Predvidena vrednost razpisa je 54 milijonov evrov.

Naložbe so prednostno namenjene za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki prispevajo k ohranjanju območij Natura 2000 in vodovarstvenih območij. Upravičeni so stroški v nove sisteme odvajanja in čiščenja s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem.

Prav tako so upravičeni stroški v opremo za energijske prihranke, merilne in nadzorne sisteme na sistemu za odvajanje in čiščenje odpadne vode (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji, merilna in regulacijska tehnika, računalniško podprto krmiljenje za optimalno upravljanje …). Do podpore niso upravičene investicije v meteorne odvodne sisteme.

Razpis določa, da je treba z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji doseči energijsko nevtralnost sistema oziroma nobene dodatne porabe energije. Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode morajo biti v upravljanju javnih gospodarskih služb.

Upravičenec do sofinanciranja je lahko občina, ki upravlja s sistemom za odvajanje in čiščenje vode oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na sistemu, ki leži med občinami. Za potrebe izvajanja projekta občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja in po potrebi tudi skupnega sofinanciranja projekta. Sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode mora biti po zaključku projekta v celoti v lasti občine oziroma občin.

 

 

 

Vodovodni sistemi

Predmet javnega razpisa Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Predvidena vrednost razpisa je 53,7 milijona evrov.

Sredstva bodo namenjena za gradnjo novih sistemov s pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, s povprečno porabo energije pod 0,5 kWh, infrastrukturnemu indeksu uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj.

Cilj razpisa je zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

Razpis določa, da je lahko investitor lokalna skupnost – občina, ki upravlja vodovodni sistem oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na vodovodnem sistemu, ki leži med občinami. Za potrebe izvajanja projekta izgradnje vodovodnega sistema občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja, skupnega sofinanciranja projekta in upravljanja vodovodnega sistema, ki je v celoti v občinski lasti.   

 

 

Sofinanciranje projektov v višini 50 odstotkov

Pri obeh razpisih bodo projekti sofinancirani v višini 50 odstotkov. Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000 evrov, maksimalna pa milijon evrov. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je 200.000 evrov. Do sofinanciranja so upravičeni novi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode ter novi vodovodni sistemi, ki imajo vsa potrebna pravnomočna gradbena dovoljenja.

Vloge je možno oddati od objave razpisa do 31. decembra 2023. Popolne vloge bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja. Pri razpisu za investicije v vodovodne sisteme je bil prvi rok za odpiranje vlog 1. februar 2022, pri razpisu za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode pa 3. februar. Vloge bodo obravnavane do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. decembra 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.