RISE

Razpis za podjetniško podporno okolje v višini 3 milijonov evrov

Javna agencija SPIRIT Slovenija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavila Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencionalne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023. Kaj je namen razpisa, kdo se lahko prijavi in druge informacije o razpisu.

Razpis za podjetniško podporno okolje leta 2023

Gre za pilotni razpis, ki zagotavlja kontinuiteto storitev dosedanjih Slovenskih poslovnih točk SPOT Svetovanje in subjektov inovativnega okolja v obdobju do začetka črpanja sredstev nove kohezijske ovojnice 2021 – 2027.

Skupna višina sredstev razpisa je 3 milijone evrov za obdobje 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, od tega je za prvi sklop na voljo 2.413.600 evrov, za drugi sklop pa 586.400 evrov.

Rok za prijavo na razpis je 28. 11. 2022.

Javni razpis za zagotavljanje storitev podpornega okolja je razdeljen v dva sklopa.

Prvi sklop javnega razpisa

Prvi sklop zajema storitve za potencialne podjetnike in podjetja, ki jih bodo izvajali svetovalci točk SPOT Svetovanje ter podjetniški mentorji v okviru 12 konzorcijev, po en iz vsake statistične regije.  Tako bodo zagotavljali brezplačne storitve promocije podjetniške kulture ter celovitih podpornih storitev kot so svetovanja, usposabljanja, mentoriranje, organizacija dogodkov in podobno.

Drugi sklop javnega razpisa

Preko izbranega nacionalnega konzorcija bomo izvajali storitve, ki so namenjene inovativnim posameznikom in inovativnim zagonskim podjetjem s potencialom hitre rasti. Izbran nacionalni konzorcij bo tako izvajal storitve, vezane na promocijo inovativne podjetniške kulture, mentorstvo zagonskim podjetjem, programe za zagonska podjetja, ekspertno svetovanje in druge storitve.

Hand touching graph moving up with plan growingPhoto by oatawa on iStock

Kakšen je namen razpisa in kakšni so cilji?

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

  • h krepitvi podjetniškega potenciala,
  • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
  • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
  • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
  • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:

  • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
  • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
  • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

VIR: Moj Prihranek