RISE

Prispevki samostojnega podjetnika v letu 2022

Ko govorimo o prispevkih, ki so jih dolžni plačevati samostojni podjetniki, moramo razlikovati med:

  • samostojnimi podjetniki, ki so obveznosti zavarovani za vse primere iz naslova opravljanja dejavnosti in
  • samostojnimi podjetniki, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic.

Pogovorno rečemo prvim redni s.p.-ji, drugim pa popoldanci.

Tako enim kot drugim se prispevki vsako leto dvignejo za nekaj evrov. Razlog je v osnovi za obračun, saj se kot osnova upoštevajo bruto plače iz preteklih obdobij, kriteriji za prve in druge pa niso enaki.

Pri rednih s.p.-jih se višina prispevkov določa v skladu s podatkom o povprečni plači preteklega leta. Ta podatek objavi SURS vsako leto februarja za preteklo leto in višina povprečne plače v letu 2021 znaša 1.969,59 €. Osnova za izračun prispevkov za leto 2022 znaša 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji v letu 2021. To so najnižji možni prispevki. Zgornja meja se določi pri 3,5 kratniku povprečne plače preteklega leta. Tako bo najnižja osnova za obračun prispevkov 1.181,75 €, v letu 2021 je bila ta osnova 1.113,72 €. Odstotek prispevkov, ki zagotavljajo socialno varnost znaša 38,2% ali 451,43 €, kar je okroglih 26,00 € več kot v preteklem letu. V skupni odstotek prispevkov štejejo prispevki za PIZ v višini 24,35%, za ZZ v višini 13,45% ter za starševsko varstvo 0,20 % in zaposlovanje 0,20 %.

Tisti s.p.-ji, ki pa dejavnost opravljajo kot postranski poklic in so za vse pravice zavarovani na neki drugi podlagi, pa plačujejo samo pavšalne prispevke za nastanek poškodb pri opravljanju dejavnosti ali za invalidnost, ki bi nastala v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Tukaj pa ni nobenih razponov, niti najnižjega ali najvišjega limita. Prispevki so določeni v nominalnem znesku, vezani pa so na povprečno plačo iz oktobra preteklega leta. Po podatkih Sursa je oktobra 2021 ta znašala 1.886,48 €.

Zavodu za zdravstveno zavarovanje se plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Ta je določen tako, da se izračuna 0,53 % od povprečne bruto plače v RS za pretekli oktober. Pavšalni prispevki 2022 za poškodbe pri delu in poklicne bolezni tako znašajo 10,00 evrov. Dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje pa se določi v višini 25 % povprečne oktobrske plače prejšnjega leta, po stopnji 6,36 %. To pomeni, da je ta znesek 30,00 evrov. Skupni znesek za zdravstveno zavarovanje tako znaša 40,00 evrov.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo določen marca!

Prispevek za PIZ za invalidnost, telesno okvaro ali smrt se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Ta je objavljen v marcu in bo veljal do marca 2023. V času priprave članka sklep še ni bil objavljen, od 1. 4. 2022 dalje pa bo veljala nova višina.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Objavljeno: SPOT svetovanje Zasavje, 2. 3. 2022, Avtor: Teja Urbanija, svetovalka

Vir: SPIRIT Slovenija