RISE

Javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Predmet razpisa: Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Upravičeni stroški: V skladu z 92. členom Uredbe so do podpore za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture upravičeni naslednji stroški:

 1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in
  objektov, vezanih in potrebnih za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz
  akvakulture;
 2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo, nakupa pripadajoče računalniške
  programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje predelave;
 3.  pri posameznih gradbenih in obrtniških delih stroški nakupa gotovih elementov, prevoza
  in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in
  opravljenih del itd.);
 4. pri nakupu strojne in transportne opreme stroški, povezani z vključitvijo opreme v
  proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji predelave;
 5. nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in se bodo uporabljala izključno za
  transport oziroma distribucijo ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture ter
  proizvodov predelave iz lastne proizvodnje in predelave, s tem da skupni strošek
  naložbe v transportna sredstva ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV ter ne sme
  presegati 20 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije;
 6. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10
  odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokacijah ali za
  nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek poveča na 15 odstotkov. Propadajoča
  lokacija pomeni lokacijo, ki je bila zgrajena pred letom 1968, in v kateri se ne izvaja
  nobena gospodarska dejavnost. Upravičenec mora priložiti dokazilo upravne enote, da
  je bil objekt zgrajen pred letom 1968;

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.
Več

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem javnem razpisu so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki nastopajo v naslednjih pravno-organizacijskih oblikah:
1. gospodarske družbe;
2. zadruge;
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Upravičenci so lahko le mikro, mala in srednja podjetja

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

 1. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega
  razpisa, znaša 2.781.855,00 eurov;
 2. Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, ostalih 50
  odstotkov zagotovi upravičenec.
 3. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore
  je 2.500.000 eurov na posamezno vlogo.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.

Dodatne informacije:
INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01 580 77 92, e-pošta aktrp@gov.si

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

VIR: JAVNI RAZPISI

 

***********************************************************************************************************************

 

Slovenska akvakultura in sladkovodne ribe

Akvakultura zajema vzrejo rib in vseh drugih organizmov v vodi, voda pa prekriva večji del našega planeta. Ribe in drugi organizmi iz vode ter njihovi proizvodi so eden od glavnih virov zdravih beljakovin in maščob v prehrani ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) priporočata večjo porabo rib v prehrani. Danes s proizvodi iz akvakulture v Evropski uniji pokrivamo 20 odstotkov svojih potreb po tovrstnih proizvodih. V zadnjih petdesetih letih se je poraba rib na prebivalca podvojila.

Proizvodi iz ribištva in akvakulture so pomemben vir beljakovin in ključni element zdrave prehrane. To zlasti velja za povprečnega Evropejca, ki na leto zaužije 24,9 kg rib ali morskih sadežev (6 kg več kot v drugih delih sveta). Vendar pa se poraba v Evropski uniji močno razlikuje, in sicer obsega od 5,3 kg na osebo na Madžarskem do 56,8 kg na osebo na Portugalskem. Slovenci pojemo povprečno 11,2 kg rib na leto, kar nas še vedno uvršča na rep lestvice porabnikov beljakovin iz vode (vir: Ribiški sklad).

VEČ na naslednji povezavi Slovenska akvakultura in sladkovodne ribe

VEČ na naslednji povezavi akvakultura