RISE

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2022.

Za prejem pomoči je pomembno, da je vloga oddana v določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da so k vlogi priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Z oddajo vloge se pravica do pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo naknadno objavila dodatne informacije o načinu oddaje vloge, vzpostavljen bo tudi center za tehnično podporo pri oddaji vlog. Dodatne informacije in  pojasnila v zvezi s prijavo so dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: energenti@spiritslovenia.si.

Na posamezna vprašanja vam ne bomo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom. Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja.

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666), zato podjetja opozarjamo, naj ne pričakujejo posebnega javnega razpisa.


VIR: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 13. 9. 2022, www.spiritslovenia.si