RISE

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Odprt je javni razpis za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

Vir in informacije

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilji javnega razpisa so:
a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma,

Kazalnika učinka po tem javnem razpisu sta:
a) število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva,
b) število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (povečanje energetske in snovne učinkovitosti).

Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
a) število objektov, ki so pridobili mednarodno uveljavljeni okoljski certifikat ali znak kakovosti za turistične kapacitete,
b) manjša raba energije za objekt,
c) učinkovitejša raba vode v objektu,
d) učinkovitejše ravnanje z odpadki v objektu.

Razpisna dokumentacija:

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 18.088.731,29 EUR in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.466.599,12 EUR.

Upravičenci

Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Več o tem