RISE

Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2021/2022

Predmet javnega poziva:  Financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI).

Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 3000 mladih.

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti:

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  • izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih;
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih aktivnosti z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol (konzorcij šol), s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati pozivne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne aktivnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.   Več

Cilj javnega poziva: Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti…;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Ciljne skupine/upravičenci: Upravičenci do financiranja po tem javnem pozivu so lahko:

Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2021/2022.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ 260.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo vlog je 14. maja 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: mladi@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Odgovorna oseba za izvedbo javnega poziva s strani SPIRIT-a je ga. Sandra Stermšek.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega poziva: www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno na strani SPIRIT Slovenija, javna agencija, 15. 4. 2021, www.spiritslovenia.si

Obvestilo!!

23. 4. 2021 – Potencialne prijavitelje obveščamo, da bomo dne 5. maja 2021 izvedli informativni dan.

Dodatne informacije in prijave