RISE

Občina Litija: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2022

Občina Litija razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, ki ji je Evropska komisija podaljšala veljavnost za čas trajanja prehodnega obdobja, tj. do 31. 12. 2022, zato se pri izvedbi tega javnega razpisa še naprej uporabljajo določbe Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 123/20).

ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Prijavitelji morajo prijave oz. vloge oddati najkasneje do vključno 25.04.2022. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 25.04.2022 oddana na pošti (datum poštnega žiga na dan 25.04.2022).

Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja na zadnji strani kuverte in z oznako na sprednji strani kuverte: »Za javni razpis – KMETIJSTVO 2022«.

Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.

INFORMACIJE O RAZPISU

Želite oz. potrebujete pomoč pri prijavi na razpis? Pišite nam na info@rise.si in bomo skupaj pripravili in oddali prijavo na razpis.


23.03.2022
Javni razpisi in javni natečaji
25.04.2022 do 23:59
37.000,00 €
430-17/2022
Peter Repovš
peter.repovs@litija.si
018963432