RISE

Občina Litija: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2022, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2022 za dejavnosti društva, izvedene v letu 2022.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki so lahko upravičena le do sredstev za svoje aktivnosti, izvedene v letu 2022.

Upravičeni so zgolj stroški, potrebni za izvedbo na razpis prijavljenih dejavnosti:

 • stroški strokovnega izobraževanja,
 • stroški promocijske dejavnosti,
 • stroški organiziranja, izvedbe ali sodelovanja na prireditvah ali tekmovanjih.

Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala do 100 % njihove vrednosti, lahko pa glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev tudi manj.

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV

Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini Litija, soba 44 (III. nadstropje), ali pa jo pošljejo po pošti. Prijave morajo biti predložene najkasneje 25.04.2022 do 12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja, na sprednji strani pa z označbo “NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2022”.

Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene.  Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.

 • 23.03.2022
 • Javni razpisi in javni natečaji
 • 25.04.2022 do 23:59
 • 10.000,00 €
 • 430-18/2022
 • Peter Repovš
 • peter.repovs@litija.si
 • 018963432