RISE

Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov

Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za lesarstvo, objavlja odprti, enostopenjski projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov.

Namen natečaja: Namen natečaja je poiskati že obstoječe lesne izdelke in pridobiti nove predloge za lesne izdelke ali družine lesnih izdelkov, ki predvidoma lahko predstavljajo reprezentativno in globalno poslovno uspešno ponudbo slovenskega lesarstva. V okviru natečaja želimo poiskati izdelke, ki lahko predstavljajo kulturni temelj in obenem vsestransko učinkovit gospodarski potencial znotraj široke nacionalne platforme, ki naj bi postopno prerasla v element naše širše identitete.

Natečaj predstavlja izziv oblikovalski in z lesom povezani strokovni javnosti z namenom identifikacije razmislekov o učinkoviti in vsestransko neoporečni rabi naravnega bogastva gozdov Slovenije.

Cilj natečaja: Cilj projektnega natečaja je identifikacija raznoterih ustvarjalnih pobud, ki po svojih izhodiščih uspešno odgovarjajo na številne razmisleke o učinkovitosti izdelka.

Predmet natečaja: Predmet odprtega, enostopenjskega projektnega natečaja je izbor že obstoječih lesnih izdelkov ter izbor predlogov novih produktov lesarske panoge. V okviru javnega natečaja bodo znotraj posameznih sklopov najboljšim natečajnim projektom podeljene nacionalne nagrade in priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021.

Presežek pomeni zamisel, ki lahko ob ugodnih poslovnih okoliščinah, komunikacijskih in drugih oblikah podpore, uspešno nastopa kot prepoznaven lesni izdelek na globalnih trgih. Nastopa lahko individualno ali le kot člen kompleksnih gospodarskih verig in morebitnih širših reprezentativnih sklopov in hkrati dolgoročno uspešno odgovarja na številne ekološke, izvedbene in tržne okoliščine.

Natečaj udeležencem dopušča različne kategorije razmislekov in pristopov, ki bodo s strani strokovne komisije najprej obravnavani znotraj posamičnih skupin in nadalje znotraj širše celote ter bo v njih strokovna komisija uspešno prepoznala nadpovprečne dolgoročne gospodarske potenciale. Gre torej za lesne produkte, ki ustvarjajo nove tržne niše ali se znotraj obstoječe globalne ponudbe lahko znajdejo na samem poslovnem vrhu.

Predloge bo strokovna komisija presojala znotraj posameznih, s strani komisije prepoznanih, sklopov in v zaključni fazi izmed vseh izbrala najboljše, najbolj dovršene, najbolj izvirne in najbolj vizionarske.

Kreativni izziv prihodnosti predstavljajo naslednji kriteriji, po katerih bo komisija presojala najbolj dovršene in izvirne zamisli:

  • jasna prepoznavnost koncepta, ki hkrati izkazuje avtonomno podobo v različnih tržnih okoljih in strokovna komisija v njem prepozna visoko razmerje med predvidoma vloženimi stroški materiala in dela v razmerju do pričakovane cene končnega izdelka na trgu,
  • visoka okoljska učinkovitost / visoka stopnja zajetega CO2 in hkrati za serijsko izdelavo sorazmerno majhna poraba energije,
  • razumevanje sodobnih tržnih okoliščin in prilagojenost globalnim logističnim trendom / izdelek terja relativno majhen transportni volumen, nezahtevno embalažo in ga kupec zlahka sestavi sam,
  • verodostojen izvor iz lokalne tradicije, sodobna izvedba ob upoštevanju sedanje in pričakovane življenjske in estetske potrebe uporabnikov ter predvidena dolga življenjska doba,
  • odziv na nove potrebe in noviteta na področju uporabe lesa.

Uspešni odgovori na navedene izzive predstavljajo »LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021« in predvidoma tudi enega od temeljev prihodnjih razmislekov o lesarski ekonomiji našega okolja.

Več o predmetu natečaja

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za lesarstvo

Rok: Za formalno popolno prijavo se šteje prijava, ki je oddana izključno v elektronski obliki, do vključno 20. 5 .2021, do 24. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in vsebino natečajne dokumentaciji bodo udeležencem posredovane sočasno na temelju predhodnega pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: infoles@dos-design.si

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti do 1. maja 2021. Društvo oblikovalcev Slovenije bo objavilo odgovore na vprašanja 10. maja 2021 pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo prispela pravočasno, ne bodo obravnavana.

Izvajalec javnega natečaja lahko več sorodnih vprašanj združi v en odgovor. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja, odgovori in končni izbor del bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.dos-design.si.

Elektronski dokumenti

Več: Več o javnem natečaju najdete tukaj.

Objavljeno na strani Društva oblikovalcev Slovenije, 8. 4. 2021, www.dos-design.si/priloznosti

Vir: SPIRIT Podjetniški portal