RISE

Kaj podjetnikom ponuja Slovenski podjetniški sklad?

Slovenski podjetniški sklad inovativnim, hitrorastočim podjetjem s potencialom prodora na globalni trg nudi produkte v vseh razvojnih fazah, torej v sami fazi razvoja produkta (zagonske spodbude), v fazi vstopa na tržišče (semenski kapital), v fazi hitre globalne rasti (tvegani kapital) in v fazi nadaljnje rasti (mikrokrediti, garancije, posebne spodbude).

SLO_razvojne_faze

1. razvojna faza – zagonske spodbude

P2: Spodbude za zagon inovativnih podjetij

V okviru razpisa P2, ki ga Slovenski podjetniški sklad objavi enkrat letno, lahko podjetja prejmejo subvencijo v višini do 54.000 EUR. Sredstva lahko namenijo zagonu, razvoju minimalno sprejemljivega produkta in lansiranju inovativnih produktov na trg.

Subvencija se podjetjem izplača v treh letih, v treh tranšah: 1. tranša znaša 10.000 EUR, 2. tranša znaša 12.000 EUR, 3. tranša pa 32.000 EUR.

Na razpis P2 se lahko prijavijo:

 • mikro in mala podjetja, registrirana v Sloveniji
 • podjetja, registrirana kot d. o. o., s. p. ali zadruga
 • podjetja, ki nimajo za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • pomemben je datum registracije (za leto 2021 podjetja, registrirana med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021)
 • ob podpisu pogodbe o financiranju morajo imeti vsaj enega zaposlenega

Več o razpisu P2 >>

P2R: Spodbude za zagon podjetij v problemskih regijah

Slovenski podjetniški sklad želi z razpisom P2R spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih in zmanjšati možnost za njihov propad v samem začetnem obdobju poslovanja, hkrati pa povečati njihovo konkurenčnost tako na domačem kot tudi tujem trgu. Vlogo na razpis lahko oddajo podjetja iz problemskih območij, t.j. iz območij z visoko brezposelnostjo ali iz obmejnih problemskih območij.

Upravičena podjetja, ki zadostujejo vsem kriterijem razpisa, lahko prejmejo do 40.000 EUR nepovratnih sredstev, ki se jim izplačajo v dveh tranšah v dveh letih: 1. tranša znaša do 15.000 EUR, 2. tranša pa znaša do 25.000 EUR.

Več o razpisu P2R >>

2. razvojna faza – semenski kapital

SK75: Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

Mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom rasti in kreiranja novih delovnih mest, ki v semenski razvojni fazi potrebujejo finančno injekcijo, Slovenski podjetniški sklad omogoča pridobitev semenskega kapitala v višini 75.000 EUR v obliki konvertibilnega posojila. Razpis SK75 je namenjen podjetjem, ki že imajo razvit prototip in ki potrebujejo sredstva za testiranje funkcionalnosti prototipa in nadaljnji razvoj produkta.

Prijavijo se lahko:

 • mikro in mala podjetja, registrirana v Sloveniji
 • podjetja, ki so organizirana kot d.o.o.
 • podjetja, ki so starejša od 12 mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)
 • podjetja, ki imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri novih strankah
 • lasten razvoj in inovativni poslovni model
 • imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve
 • imajo vsaj (1) zaposlenega družbenika za polni delovni čas
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Več o razpisu SK75 >>

SI-SK: So-investiranje z zasebnimi investitorji

Slovenski podjetniški sklad v okviru so-investiranja SI-SK skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji investira v hitro rastoča inovativna podjetja. Podjetja, ki se nahajajo v začetnih fazah razvoja, namreč težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. do drugih klasičnih oblik financiranja.

Prijavijo se lahko:

 • mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot d.o.o.
 • podjetja, starejša od (6) mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)
 • podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja
 • podjetja, ki imajo lasten razvoj ali inovativen poslovni model, potencial rasti in razvoja podjetja in ki imajo že ustvarjene prihodke iz dejavnosti
 • vsaj en družbenik mora biti zaposlen za polni delovni čas, sedež podjetja pa mora biti v Republiki Sloveniji
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • potrebno je strinjanje s Slovenskim podjetniškim skladom kot solastnikom

Več o razpisu SI-SK >>

3. razvojna faza – tvegani kapital

Tvegan kapital za globalno rast inovativnih podjetij

Podjetja, ki so že v fazi hitre globalne rasti, imajo možnost prejeti sredstva preko lastniške linije zasebnega in tveganega kapitala, katerega upravljalec je Evropski investicijski sklad. V kolikor se podjetja odločijo za ta tip financiranja, poleg sredstev prejmejo:

 • vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja s kapitalskimi vložki in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja
 • sodelovanje finančnega posrednika pri strateških usmeritvah rasti in razvoja
 • pomoč na vseh področjih poslovanja

Podjetje lahko prejme do 8 milijonov EUR tveganega kapitala.

Več o možnostih pridobitve tveganega kapitala >>

4. razvojna faza – mikrokrediti, garancije, posebne spodbude

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7)

Slovenski podjetniški sklad podjetjem v fazi nadaljnje rasti ponuja tudi mikrokredite iz Sklada skladov, katerega upravlja SID banka in kateri je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Na ta način lahko podjetja prejmejo kredit po ugodni obrestni meri in brez stroškov odobritve, z manjšimi zavarovalnimi zahtevami, ugodnejšo ročnost kredita in z možnostjo koriščenja moratorija pri vračanju kredita.

Več o mikrokreditih P7 >>

Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih (P7R)

Razpis P7R je namenjen podjetjem iz obmejnih problemskih območij. Ugodne kredite Slovenskega podjetniškega sklada po ugodni obrestni meri lahko tako dobijo mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer za namene financiranja rasti, razvoja, tekočega poslovanja in investicijskega vlaganja.

Prednosti so nižja obrestna mera, nižje zavarovalne zahteve, ročnost kredita do 5 let, možnost koriščenja moratorija ter dejstvo, da tu ni stroškov za odobritev kredita.

Več o mikrokreditih P7R >>

Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 – P7C 2021

Slovenski podjetniški sklad je v okviru razpisa P7C podjetjem, ki so zaradi epidemije COVID-19 utrpela gospodarsko škodo, omogočil prejetje od 5.000 EUR do 100.000 EUR brezobrestnega kredita za njihovo likvidnostno financiranje.

Več o kreditih P7C >>

COVID mikrokrediti – P7-2 2020

Slovenski podjetniški sklad je mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogočil pridobitev kredita v višini do 25.000 evrov, in sicer z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo.

Več o mikrokreditih P7-2 2020 >>

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus)

Tu je tudi produkt P1 plus, ki vsebuje garancije za bančne kredite in subvencije obrestne mere. Namen produkta P1 plus je, da podjetja hitreje, lažje in ceneje pridobijo bančni kredit, s katerim si zagotovijo rast in razvoj preko novih naložb, posodobitve svoje tehnološke opreme in zagotovitve obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Krediti imajo nižjo obrestno mero, nižje zahteve po zavarovanju, daljšo ročnost kredita, možnost moratorija pri vračilu, obenem pa ni stroškov odobritve garancije.

Več o garancijah P1 Plus >>

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Razpis P4L je namenjen spodbudi razvoja izdelkov na področju predelave in obdelave lesa ali lesnih tvoriv, ki vsebujejo več kot 50% delež lesa, obenem pa želi Slovenski podjetniški sklad na ta način tudi pomagati pri odpravljanju dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 na podjetja iz tovrstne panoge. S krepitvijo investicij v opremo bodo ta podjetja namreč lažje prestrukturirala in modernizirala svojo proizvodnjo.

Več o spodbudah P4L >>

Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

Produkt P4D ReactEU je namenjen spodbudi rasti in razvoja podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih oz. prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij. Prejemniki lahko sredstva koristijo za nakup nove strojne ali programske opreme, za usposabljanje ali svetovanja, za stroške plač in stroške v zvezi z delom za do 2 zaposlena in za posredne stroške.

Več o spodbudah P4D ReactEU >>

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.

VIR: MLADI PODJETNIK