RISE

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno krepitev slovenskega turizma

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Pri tem sledimo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih,
  • dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev,
  • dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

S cilji javnega razpisa bodo zasledovani kazalniki učinka operativnega programa »število podjetij, ki prejmejo podporo« in »število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva« in specifični kazalnik učinka »število novih turističnih produktov«.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

– Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.

– Sklop B: izgradnja in/ali obnova (obnova lahko vključuje tudi dozidavo/širitev nastanitvenih kapacitet, vendar mora biti pridobljena kategorija obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3*, pri tem pa mora širitev obsegati vlaganja v vsaj pet novih nastanitvenih enot) nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

  • hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 (velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele, motele, penzione in gostišča)) nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,
  • kampov in glampingov (za glampinge ne obstaja nacionalni sistem kategorizacije, zato bodo glampingi, ki bodo predmet sofinanciranja na javnem razpisu, morali ob zaključku projekta izkazati pridobitev kategorizacije vsaj 4* po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov) kategorije vsaj 4*.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 48.823.529,41 EUR.

Za sklop A je predvideno 30.000.000,00 EUR, za sklop B je predvideno 18.823.529,41 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022.

Dodatne informacije: Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na e-naslov: gp.mgrt@gov.si najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 209, Datum: 31. 12. 2021, Stran: 2967

VIR: SPIRIT Slovenija


Newsletter signup

Prijavi se na naše e-novice. S prijavo boste redno prejemali obvestila o novostih in dogajanju v podjetniškem RISE.

Pošiljanje....

Bravo! Se tipkamo!