RISE

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022

Namen razpisa: Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj razpisa: Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno – razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno – razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 8 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu: www.eurekanetwork.org.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (27 EU držav, Severna Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami, Južna Koreja kot partnerska država ter Argentina, Kanada, Južna Afrika, Čile in Singapur kot pridružene članice.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 3.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2022 je 11. 4. 2022.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so objavljene na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ in so na voljo na ministrstvu, na e-naslovu: eureka-eurostars.mgrt@gov.si.

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano najkasneje tri delovne dni pred rokom za oddajo vlog. Ministrstvo ne more zagotoviti, da bodo interesenti, ki bodo vprašanja posredovali v zadnjih treh dneh pred iztekom roka za oddajo vlog, prejeli odgovor nanje. V primeru prevelikega števila vprašanj se lahko zgodi, da odgovor na vsa ne bo mogoč. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi odgovori na vprašanja bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: eureka-eurostars.mgrt@gov.si. Zaradi javne objave bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Komunikacija z nacionalnim koordinatorjem je v času prijave na mednarodni del razpisa možna tudi preko »EUREKA Application« portala.

Potencialni upravičenci bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 4. 3. 2022, Stran: 701

VIR: SPIRIT Slovenija