RISE

Javni razpis – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov:
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
– ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,

Spodaj naštete naložbe so opravičene do podpore v primeru, da sama naložba ne bo namenjene krožnemu gospodarstvu.

 – ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, vnovično uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
–   ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo,
–   rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov ter nakup energetsko varčnejše opreme,
–  nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov

NAMEN RAZPISA

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se nameni za naložbe v:

–        predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,

–        predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

–        trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

UPRAVIČENCI

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 21.200.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih.

– (sklop A) 1.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij

– (sklop B) 6.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije

– (sklop C) 14.200.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so:

1.      stroški ureditve objektov,

2.      stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,

3.      prispevek v naravi,

4.       splošni stroški.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

 

Povezava do razpisa in dokumentacije: Kliknite tukaj.


Kaj je krožno gospodarstvo?

Krožno gospodarstvo je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče.

S tem se življenjska doba izdelkov podaljšujezmanjšuje pa količina odpadkov. Ko izdelek pride do konca svoje življenjske poti, se materiale, iz katerega je izdelan, v največji možni meri obdrži v gospodarstvu. Tako se jih lahko s pridom vedno znova ponovno uporabi, kar še dodatno ustvarja vrednost.

To je obrat od tradicionalnega linearnega gospodarskega modela, ki temelji na vzorcu vzemi – naredi – porabi – odvrzi. Ta model se zanaša na velike količine poceni in dostopnih surovin in energije.


Newsletter signup

Prijavi se na naše e-novice. S prijavo boste redno prejemali obvestila o novostih in dogajanju v podjetniškem RISE.

Pošiljanje....

Bravo! Se tipkamo!