RISE

Gospodarsko ministrstvo razpisalo dobrih 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4. marca 2022 objavilo štiri javne razpise v skupni vrednosti nekaj več kot 55 milijonov evrov – dva od njih v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Glavnina sredstev je namenjenih za spodbujanje začetnih investicij, in sicer iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Za večje investicije z namenom povečanja produktivnosti na obmejnih problemskih območjih je namenjenih 30 milijonov evrov, za spodbujanje začetnih investicij na manj razvitih območjih pa 20 milijonov evrov. Nadaljnje tri milijone evrov so namenjene projektom raziskovalne-razvojne narave ter dobra dva milijona evrov mladim inovativnim podjetjem s potencialom rasti.

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij z višjo dodano vrednostjo, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Upravičenci bodo mikro, mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij. Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge do 29. oktobra 2025.

Razpisana vrednost javnega razpisa je 30 milijonov evrov. Višina sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022-2027, skladno s katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 15 % do 50 % upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije. Do kandidiranja za sredstva na tem javnem razpisu so upravičeni prijavitelji s projekti, ki imajo: najmanj 200.000 eurov upravičenih stroškov projekta ter najmanj 300.000 eurov vrednost vseh stroškov projekta (upravičenih in neupravičenih stroškov) ter največ 1.000.000 eurov upravičenih stroškov.

Rok za oddajo vlog na razpis je 11. april 2022. Informacije in razpisna dokumentacija bodo v prihodnjih dneh dosegljivi na spletnem mestu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zbirki Javne objave.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, malih in srednjih podjetjih s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000 evrov, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje vlagateljev, kot tudi okoljsko odgovorno ravnanje in višjo produktivnost, ob hkratnem ustvarjanju novih delovnih mest oziroma ohranjanju le-teh.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva (tudi stroški transporta, montaže in zagona opreme, v kolikor so povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces in v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se ti stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva), ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe ali z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe.

Razpisana vrednost javnega razpisa je 20 milijonov evrov, pri čemer intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči dodeljen istemu podjetju tako ne sme presegati 200.000 evrov. Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do največ 30. septembra 2023.

Upravičenci bodo mikro, mala in srednja podjetja iz obmejnih problemskih območij. Javni razpis bo izvajal Slovenski podjetniški sklad, roka za oddajo vlog pa sta dva, prvi je 29. marec 2022, drugi pa 12. april 2022. Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022

Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA, v okviru tega podpiramo tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi trendi. Nepovratna sredstva želimo dodeliti vsaj osmim upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije.

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 3 milijone evrov, z razpisom pa bomo sofinancirali projekte v višini 40 % upravičenih stroškov za velika in 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja. Za sofinanciranje so upravičeni stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški za službena potovanja, stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme), stroški materiala na področju raziskav in inovacij, stroški storitev zunanjih izvajalcev in posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v razpisu.

Rok za oddajo vlog na razpis je 11. april 2022. Informacije in razpisno dokumentacijo najdete na spletnem mestu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zbirki Javne objave.

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropske kohezijske politike tudi letos preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja sredstva za 40 mladih inovativnih podjetij s potencialom rasti.

V okviru razpisa je na voljo 2,16 milijona evrov, upravičenec pa lahko prejme največ 54.000 evrov subvencije za dosežene minimalno zahtevane cilje. Med njimi so realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava minimalno delujočega izdelka (angleško MVP – Minimum Viable Product) in testiranja le-tega, zaključek razvoja ter vstop na trg. Sredstva bodo izplačana v treh tranšah, podjetja pa bodo izplačila prejela ob dokazanih zastavljenih oziroma zahtevanih ciljih.

Upravičenci so mlada mikro in mala inovativna podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oziroma sodišču v obdobju od 1. januarja 2021 do vključno 15. marca 2022, in ki razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev. Njihovi proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani, podjetja morajo biti ustanovljena v Republiki Sloveniji s sedežem na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije, podjetja pa se morajo ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo.

Rok za prijavo na javni razpis je 10. maj 2022 do 14. ure. Vse pomembne mejnike in informacije za prijavo, kakor tudi informacije o pred-selekcijskem postopku najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.


Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 4. 3. 2022, www.gov.si

Vir: SPIRIT Slovenija