RISE

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti

Evropska unija je zelo resno pristopila k aktivnostim za preprečevanje nadaljnjega segrevanja ozračja. Energetski sektor je eden od prvih, v katerem je potrebno narediti velik korak v drugo smer. Naslednji velik izvor toplogrednih izpustov pa je promet in razvoj na področju e-mobilnosti in infrastrukture za e-polnilnice. Poleg obstoječih EU direktiv zakonodaje je bila v lanskem in letošnjem letu sprejeta tudi nova zakonodaja, razvojni načrti, tehnične smernice in navodila, ki se direktno dotikajo področja električne mobilnosti in infrastrukture zanje.

Na strokovnem seminarju bo tako predstavljena vsa nova in aktualna zakonodajna, ki že ali pa še bo vplivala na naš način življenja in poslovanja in sicer:

 • aktualne evropske smernice, katere mora Slovenija kot članica EU upoštevati,
 • novi pravni akti s področja učinkovite rabe energije (URE) in spodbujanja obnovljivih virov energije (OVE),
 • smernice Slovenije, zapisane v Nacionalnem energetsko podnebnem načrtu,
 • nova in obstoječa zakonodajo, standardi in priročniki na področju električne mobilnosti in infrastrukture zanjo.

Pomembno je tudi, da bodo vse te nove naprave in viri čiste, zelene energije, povezani v celoto, ki nam bo zagotavljala zanesljiv sistem oskrbe z električno energijo. To pa nam zagotavljajo pravila za priključevanje naprav na distribucijsko omrežje – nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki se uporabljajo od 1. 3. 2021 ter nova Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje.

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal:


Program

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije

 • EU zakonodaja: Čista energija za vse Evropejce, Zeleni dogovor, Fit for 55
 • Nacionalni energetsko podnebni načrt in Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije
 • Zakon o učinkoviti rabi energije
 • Zakon o oskrbi z električno energijo
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije
 • Nova Uredba o samooskrbi z električno energijo iz OVE
 • Prelog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodnjo naprav na veter
 • Pogoji za energetske naprave pri umeščanju v prostor
 • Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE
 • Subvencije, s katerimi država spodbuja prehod v brezogljično družbo

Električna mobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil

 • Direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu.
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah.
 • Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo električnega toka.
 • Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v RS 2021-2030, električna mobilnost.
 • Dolgoročni strateški načrt poslovanja SODO, d. o. o., za obdobje 2022 – 2026, elektrifikacija prometa, razvoj električna mobilnost.
 • Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), 29. člen.
 • Gradbeni zakon (GZ-1).
 • Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
 • Tehnični smernici: TSG-N-002:2021, TSG-1-001:2019.
 • Ključni standardi – infrastruktura za postavitev PEV, SIST EN 61851-1, SIST EN ISO 15118-1:2019, SIST EN IEC 63119-1:2019 in ostali.
 • Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila, IZS, december 2020.
 • Tehnologija polnjenja z izmeničnim (AC) ali enosmernim DC tokom – ključni koncepti.

Predstavitev Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega sistema električne energije (SONDSEE) in Priloge 5 – Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje

 • načini vključevanja proizvodnih naprav v distribucijsko omrežje
 • postopek izdaje soglasja za priključitev proizvodnih naprav
 • postopek preverjanja skladnosti proizvodnih naprav s predpisanimi zahtevami
 • sedanje (bodoče) sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu – prožnost

Predavatelji

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el.

Po opravljeni diplomi na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubjani, je kot štipendistka delala na projektih avtomatizacije energetskih objektov pri IBE d.d. v Ljubljani. Delovne izkušnje si je nato pridobivala na Tržnem inšpektoratu RS kot vodja skupine za nadzor varnosti električnih proizvodov in energijske učinkovitosti proizvodov. V tem času je sodelovala kot ekspert pri več Twinning projektih v državah V Balkana z namenom priprave njihove zakonodaje na vstop v EU. V prejšnjem desetletju pa je večino časa službovala na Ministrstvu za infrastrukturo, v Direktoratu za energijo, kjer je kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije soustvarjala zakonodajo in politiko na tem področju. Aktivno je sodelovala pri sprejemanju Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije na evropski ravni in njeni implementaciji v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost. Od julija 2018 je prokuristka v družinskem podjetju A-SOL energija d.o.o.. Trenutno pa je za čas predsedovanja R Slovenije Svetu EU, zaposlena kot asistentka za področje tehnične harmonizacije in notranjega trga na Stalnem predstavništvu R Slovenije v Bruslju, in tako udeležena pri pisanju nove evropske zakonodaje. V času od leta 2011 je tudi objavila več strokovnih člankov v zvezi z zakonodajo, standardizacijo in fotonapetostno tehnologijo, aktivno pa je sodelovala tudi s slovensko prevajalsko službo Evropskega parlamenta pri uvajanju novih terminov s slovenski jezik.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.

Je vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti. Je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE).

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el.

Je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Po diplomi se je v začetku leta 1996 zaposlil na Elektro Maribor d.d., kjer se je do leta 2000 ukvarjal s projektiranjem elektroenergetskih objektov, vodov in naprav, kasneje pa s priključevanjem uporabnikov omrežja in razvojem elektroenergetskega omrežja. Leta 2007 se je zaposlil v družbi SODO d.o.o., kjer se kot inženir za soglasja in pogodbe ukvarja predvsem s področjema priključevanja in obratovanja. Sočasno s tem pa jev tem času koordiniral pripravo Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije v letu 2007 in obeh Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (sistema) iz let 2011 in 2021.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudijo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

DATUM

23 Sep 2022
Expired!

ČAS

9:00 - 14:30

Cena

254.00€

Preberi več

PRIJAVI SE