RISE

Nadgrajevanje kompetenc ponudnikov za zeleno javno naročanje gradenj

Ekipa GZS ZGIGM v okviru projektov GUPP in CAPABLE organizira izobraževalni seminar o zelenem javnem naročanju (ZeJN) gradenj, s poudarkom izobraževanja ponudnikov, tj. projektantov in izvajalcev. V sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki na področju ZeJN smo pripravili “priporočljiv” izobraževalni program in okroglo mizo.  Verjamemo, da boste po dogodku bolje razumeli in se vključevali v zeleno javno naročanje gradenj.

Dogodek bo potekal v sredo, 16. novembra 2022, med 10:00 in 13:00 na sedežu GZS v Ljubljani, v Dvorani C (1. nadstropje). 

Kotizacije ni. Prehodne prijave so obvezne zaradi lažje organizacije. Da bi dogodek kar se da približali potrebam gospodarstva, vas prosimo, da ob prijavi odgovorite na tri vprašanja. Vprašanja so na voljo v prijavnem obrazcu.


OBVESTILO ZA POOBLAŠČENE IN NADZORNE INŽENIRJE, ČLANE IZS:

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Udeležencem seminarja, ki so člani IZS, na IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo oddali ZGIGM, kot organizator. Točke vam bodo pripisane avtomatično. Z udeležbo boste dobili naše potrdilo iz katerega so razvidne kreditne točke in od IZS ne boste dobili dodatnega obvestila.

Vloga na ZAPS je bila oddana in pričakujemo odgovor.

Dogodek bo moderiral direktor ZGIGM, mag. Gregor Ficko, okroglo mizo pa bo moderirala mag. Valentina Kuzma,  samostojna svetovalka GZS ZGIGM.

V nadaljevanju si lahko ogledate podroben program in predstavitev predavateljev. 

Vljudno vabljeni! 


PODROBEN PROGRAM

 

10:00 – 10:10 Uvodni pozdrav in predstavitev projekta GUPP – MOODLE Mag. Gregor Ficko, direktor, GZS ZGIGM
10:10 – 10:20 Kako dobro poznamo ZeJN in kakšna je osnovna zakonodaja Mag. Urška Skok Klima,
vodja Sektorja za sistem javnega naročanja, Ministrstvo za javno upravo
1.       Sklop – ZeJN Z VIDIKA PROJEKTANTA in IZVAJALCA
10:20 – 10:35 Gradnja in gradbeni ekosistem se korenito spreminjata po celotni vrednostni verigi Dr. Tjaša Zupančič Hartner,
vodja razvoja, GIC GRADNJE d.o.o.
10:35 – 10:50 Izzivi, izkušnje in predlogi ponudnika: zelene tehnologije, materiali, procesi Matevž Žiberna, vodja sektorja za razvoj in investicije, GGD d.d.
2.       Sklop – ZeJN Z VIDIKA ZAKONODAJALCA IN NAROČNIKOV
10:50 – 11:10 Zeleno javno naročanje = priložnost za premik od ekonomsko najugodnejše ponudbe k okoljsko in družbeno boljšim rešitvam za ponudnike in naročnike

–              Dodana vrednost ZeJN za ponudnike

–              Načini izkazovanja izpolnjevanja okoljskih zahtev

Janja Ribič, LIFE IP Care4Climate, Ministrstvo za okolje in prostor
11:10 – 11:25 Odmor s prigrizki
11:25 – 11:35 Izkušnje naročnika: Zeleno javno naročanje pri stanovanjski gradnji  Blaž Češka, univ. dipl. inž. Arh., vodja projektov, Stanovanjski sklad RS
11:35 – 11:45 Izkušnje naročnika: Zeleno javno naročanje pri gradnji cestno-prometne infrastrukture Boštjan Rigler, član uprave, DARS d.d.
11:45-11:55 Izkušnje naročnika: Zeleno javno naročanje pri gradnji javnih objektov in krožno javno naročanje  Sašo Blatešič, vodja oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem, Mestna občina Slovenj Gradec
11:55 – 12:05 Priložnosti uporabe SLO kazalnikov trajnostne gradnje po EU Level(s) Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, GI ZRMK
12:05 – 12:15 Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) za razogličenje stavb Neva Jejčič, arhitektka, GI ZRMK
12:15 – 12:30 Q & A – odziv publike 
3.       Sklop OKROGLA MIZA
12:30-13:00 Okrogla miza CAPABLE, moderira mag. Valentina Kuzma, samostojna svetovalka GZS ZGIGM

Pogledi na razvoj ZeJN v prihodnosti in komentar terenske raziskave o spretnostih in znanjih v pripravi investicijskih projektov prenove javnih stavb

Potrebe, trendi, izzivi, kapacitete, orodja

Gostje okrogle mize:

–                      Mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja, Ministrstvo za javno upravo

–                      Mag. Gregor Ficko, direktor, GZS ZGIGM

–                      Dr. Samo Peter Medved, direktor, LUNOS d.o.o.

–                      Dr. Tjaša Zupančič Hartner, vodja razvoja, GIC GRADNJE d.o.o.

–                      Izr. prof. dr. Marijana Šijanec Zavrl, GI ZRMK

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

PREDAVATELJI

Mag. Urška Skok Klima

je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvu za javno upravo. Diplomirana je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, soavtorica Priročnika za javno naročanje in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.

 

Fotografija ni na voljo

Dr. Tjaša Zupančič Hartner

 

Matevž Žiberna

se je po dokončanem dodiplomskemu študiju iz gradbeništva leta 2015 zaposlil pri Gorenjski gradbeni družbi. Skozi svojo kariero je deloval na področjih operativnega gradbeništva in proizvodnji gradbenih materialov. Trenutno pa vodi sektor za razvoj in investicije.

 

Fotografija ni na voljo

Janja Ribič

je zaposlena na Ministrstvu za okolje in prostor od leta 2016, od leta 2019 na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE. Projekt naslavlja tudi problem slabega izvajanja uredbe o zelenem javnem naročanju (ZeJN) v Sloveniji. Ekipa za zeleno javno naročanje tako javnim naročnikom kot ponudnikom nudi stalno strokovno pomoč pri izvajanju uredbe o ZeJN.

 

Fotografija ni na voljo

Blaž Češka

Diplomiral na FA, leta 2005.  2005 – 2007 projektivni biro Arhes, Kranj, kot projektant arhitekture; 2007 – 2019 projektivni biro Tria Studijo, kot odgovorni projektanta arhitekture in vodja projektov, poudarek na projektiranju stavb z leseno konstrukcijo, (napr. OVP večstanovanjske stavbe Karantanka v Domžalah z etažnostjo K+P+2+T in 20 stanovanji, zgrajena 2018, zgrajene v križno lepljeni konstrukciji, do tedaj največja stanovanjska stavba z izključno leseno konstrukcijo); 2019 – sedaj: Stanovanjski Sklad RS, vodja projektov, zadolžen za vodenje projekta soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru, 400 stanovanjskih enot.

 

Rigler Boštjan

 

Strokovnjak z izkušnjami naročnika (član uprave DARS 2007-2009 ter od 2020 dalje, župan) in gradbenega izvajalca v podjetjih Komunalne gradnje d.o.o., Energoplan d.d. in SŽ-ŽGP d.d. Pri svojem delu se je dodobra spoznal z različnimi postopki javnega naročanja na področju gradenj in z izvedbo gradbenih projektov po FIDIC pogodbah.

 

 

Fotografija ni na voljo

Sašo Blatešič

Center za poslovno usposabljanje (CPU) že 28 let izvaja izobraževanja za potrebe gospodarstva. CPU študente vabi, da postanejo del mreže 1.250 diplomantov, ki so diplomirali na CPU, in se pridružijo več kot polovici tistih, ki so v dveh letih po dokončanju študija napredovali, spremenili delovno mesto ali pa menjali delovno okolje in so danes bolj zadovoljni. Čas za vpis je še oktobra.

 

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl

je zaposlena je na Gradbenem inštitutu ZRMK, kot vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, njeno ožje raziskovalno področje je trajnostna gradnja. Diplomirala je na UL, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo,  in nadaljevala delo na UL FGG kot mlada raziskovalka in asistentka na predmetnem področju Stavbarstvo, kjer je leta 1994 tudi doktorirala na področju toplotnega odziva stavb. Deluje na področju URE in OVE pri novogradnjah in prenovah, skoraj nič-energijskih stavb in trajnostne gradnje. Na omenjenih področjih je vodila vrsto domačih in mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov (H2020, LIFE, 7. OP, IEE, Interreg, COST, EUREKA) in sodelovala pri strokovnih podlagah za predpise na področju energetske učinkovitosti stavb ter strateške dokumente v okviru direktive EPBD. Je avtorica vrste znanstvenih in strokovnih člankov v publikacijah z omenjenega področja in habilitirana izredna profesorica na področju pravo in management nepremičnin. V aktualnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE tudi vodi akcijo Razvoja slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje na podlagi evropskega okvira Level(s).

 

Neva Jejčič

je diplomantka Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, ki se je med študijem izpopolnjevala na Dunaju in v Londonu. Poklicno pot je pričela v projektivnem biroju Primorja, nadaljevala z načrtovanjem celovitih prenov stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov ter na Ministrstvu za okolje in prostor vodila pripravo državnih lokacijskih načrtov. Že čez 20 let se na ZRMK ukvarja z raznolikim in širokim področjem delovanja: raziskovalno delo, izvedba razstav, svetovanje občanom o gradnji in prenovi, usposabljanje in predavanja za stroko in občane ter vodja nacionalne sheme Znak kakovosti v graditeljstvu in je tudi avtorica strokovnih, znanstvenih in poljudnih člankov.

 

Mag. Gregor Ficko

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani gradbeništva z zaključnim magistrskim študijem gradbeništva. Po zaključku študija se je kot mlad inženir zaposlil v gradbeni operativi in sicer v GIP Gradis Ljubljana, kjer se je zelo hitro začel ukvarjati s projektnim vodenjem pri graditvi objektov. V tem času je sodeloval pri operativnem izvajanju in vodenju številnih velikih investicijskih projektov industrijskih, stanovanjsko-poslovnih in hidroenergetskih gradenj. Od leta 1994 je pri Družbi za državne ceste d.o.o. aktivno sodeloval pri operativnem izvajanju nacionalnega programa izgradnje avtocest, kjer se je ukvarjal s pripravo projektno-tehnične, investicijske, razpisne in planske dokumentacije ter vodenjem strokovnega nadzora nad gradnjo avtocest v Mariboru in okolici. Leta 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za promet kot vodja sektorja za avtoceste, leta 2008 pa je prevzel vodenje Direkcije RS za ceste, kjer je bil zadolžen za vodenje, načrtovanje, organiziranje in usklajevanje upravnega in strokovno-projektnega dela direkcije na več kot 6.000 km državnega cestnega omrežja. V začetku leta 2015 je vodil podjetje JKP Radlje ob Dravi, oktobra 2020 je nastopil na mesto direktorja GZS organizacijske enote, Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala. Njegove naloge so organizacija dela združenja dejavnosti v skladu z interesi in potrebami upravnega odbora, vzpostavitev področnih delovnih skupin, sodelovanje v organih GZS, aktivno sodelovanje v socialnem dialogu gradbenih dejavnosti in vsebini KPGD, razvoj sektorske politike in sodelovanja z javnimi organi, oblikovanje sektorskih stališč, posredovanje medijskih informacij, priprava dopisov za ministrstva in vsebinsko vključevanje v procese sprememb zakonodajnih aktov. Organizira redna srečanja s člani in oblikuje njihove skupne in posebne interese, člane in potencialne člane zbornice obiskuje na terenu zato je seznanjen z aktualno sektorsko problematiko in se nanjo tudi odziva.

 

Mag. Valentina Kuzma

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva (UL FGG, 2003), svoje znanje je nadgradila s podiplomskim interdisciplinarnim magistrskim študijem – Varstvo okolja (UL FGG, 2016). Poklicno pot je leta 2004 začela v projektivi (nizkogradnja), nadaljevala z izdelavo dokumentov iz postopka presoje vplivov na okolje (PVO), nekaj let sodelovala pri razvoju nepremičninskih projektov v Sloveniji in na Balkanu, zastopala investitorja pri finalizaciji izgradnje in primopredaji večje poslovne stavbe v Ljubljani. Od leta 2009 je del strokovne službe GZS ZGIGM. Uspešno je koordinirala 3 mednarodne večje projekte in sodelovala v več kot 30 sektorsko usmerjenih mednarodnih projektih v podporo krepitvam zmogljivosti virov socialnih partnerjev, promociji gradbenih dejavnosti, strateških usmeritvah dejavnosti, vseživljenjskemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih s področij: digitalizacija podjetja in poslovnih procesov, digitalna transformacija sektorja, vpeljava BIM, krepitev digitalnih kompetenc, prehod na krožno gospodarstvo, ozelenitev gradbenih dejavnosti in vključevanje gradbenih podjetij v zeleno javno naročanje gradenj, znamčenje podjetij, pridobivanje delovnih izkušenj v tujini, varnost in zdravja pri delu, etc. Od 2011 predseduje Področnemu odboru za poklicne standarde GRADBENIŠTVO IN RUDARSTVO pri Centru za poklicno izobraževanje RS. Od leta 2021 predseduje tudi Svetu za tehnične ocene in soglasja pri ZAG. Aktivno deluje v 3 mednarodnih delovnih skupinah pri FIEC (zaposlovanje, PIU, VZD: področja socialnega dialoga gradbene dejavnosti na evropski ravni).  Pripravlja strokovna besedila za objave v medijih s področja delovanja GZS ZGIGM. Je (so)avtorica več strokovnih tiskovin – monografij:  Podpora socialnemu dialogu za učinkovitost gradbenega sektorja v prihodnosti, Sistem kvalifikacij na področju gradbeništva, arhitekture, prostorskega načrtovanja in urbanizma, idr.

 

 

 

 

 

 

   

DATUM

16 Nov 2022
Expired!

ČAS

10:00 - 13:00

Preberi več

PRIJAVI SE

Lokacija

GZS
Dimičeva ulica 13, Ljubljana